Plačilo vrtca

 • S 1.1.2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS št. 62/2010 in 40/2011). Omenjeni zakon prevzema tudi uveljavljanje pravic za znižano plačilo vrtca, katere se  po novem vlaga pri pristojnih Centrih za socialno delo.
 • Starši vložijo od prvega do zadnjega dne tekočega meseca  pred vključitvijo otroka v vrtec "VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV" pri Centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva. Vlogo kupijo v papirnici ali jo dobijo na spletni strani www.mddsz.gov.si.
 • Znižano plačilo vrtca se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.
 • Če starši ne želijo uveljaviti znižanega plačila vrtca, plačajo polno oskrbo, to je 77% cene programa v katerega je vključen otrok.
 • Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa.
 • Sprememba drugega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih iz leta 2021, določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:

  • v vrtec hkrati vključena dva otroka ali
  • v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).
 • Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu, plačajo starši rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka za program v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. (velja za MO Koper). (vloga)
 • Ob enkratni neprekinjeni najmanj dvomesečni odsotnosti otroka v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, starši plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila je strošek neporabljenih živil že odštet (velja za MO Koper). (vloga)
 • Starši, ki želijo spremeniti program A/B, lahko to storijo 1. v tekočem mesecu. Spremembo sporočijo na upravo vrtca (neva.rakar@vrteckoper.si, tel. št 05/613 10 00) in o tem seznanijo vzgojiteljico otroka.
 • Staršem, ki imajo otroka vključenega v »B« program (od 7.30 do 13.30 ) in v vrtcu ostaja po 13.30, ali pirhaja pred 7.00 uro, zaračunamo celodnevni program.
 • Starši, ki želijo prejemati e-Račun, izpolnijo obrazec "Izjava za prejemanje e-računa".
 • Starši, ki želijo prejemati račun na e-naslov, izpolnijo obrazec "Vloga za prejemanje računov na e-naslov".
 • Starši, ki želijo plačevati račune preko direktne bremenitve, lahko po prvi prejeti položnici na upravi vrtca sklenejo soglasje za SEPA direktne bremenitve.
 • Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice, sicer jim Vrtec Koper zaračuna zakonite obresti in sproži postopek za izterjavo skladno z zakonom.