Plačilo vrtca

 • S 1.1.2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS št. 62/2010 in 40/2011). Omenjeni zakon prevzema tudi uveljavljanje pravic za znižano plačilo vrtca, katere se  po novem vlaga pri pristojnih Centrih za socialno delo.
 • Starši vložijo od prvega do zadnjega dne tekočega meseca  pred vključitvijo otroka v vrtec in nato vsako leto znova pred potekom pravice do znižanega plačila vrtca "VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV" oziroma "OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB" oziroma "VLOGO ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE VRTCA" pri Centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva. Vlogo kupijo v papirnici ali jo dobijo na spletni strani www.mddsz.gov.si.
 • Znižano plačilo vrtca se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.
 • Če starši ne želijo uveljaviti znižanega plačila vrtca, plačajo polno oskrbo, to je 77% cene programa v katerega je vključen otrok.
 • Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa.
 • Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost (21 delovnih dni) otroka v koledarskem letu starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka za program v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. (velja za MO Koper). (vloga)
 • Ob enkratni neprekinjeni najmanj trimesečni odsotnosti otroka v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, starši plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila je strošek neporabljenih živil že odštet (velja za MO Koper). (vloga)
 • Starši, ki želijo spremeniti program A/B, lahko to storijo 1. v tekočem mesecu.
 • Staršem, ki imajo otroka vključenega v »B« program (od 7.30 do 13.30 ) in ga v vrtcu puščajo po 13.30, zaračunamo celodnevni program.
 • Starši, ki želijo prejemati e-Račun, izpolnijo obrazec "Izjava za prejemanje e-računa".
 • Starši, ki želijo prejemati račun na e-naslov, izpolnijo obrazec "Vloga za prejemanje računov na e-naslov".
 • Starši, ki želijo plačevati račune preko direktne bremenitve, lahko po prvi prejeti položnici na upravi vrtca sklenejo soglasje za SEPA direktne bremenitve.
 • Starši so dolžni poravnati račun v roku osmih dni po izstavitvi položnice, sicer jim Vrtec zaračuna zakonite obresti in sproži postopek za izterjavo skladno z zakonom.