Predstavitev Vrtca Koper

1. PREDSTAVITEV VRTCA KOPER

Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente publico di istruzione ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS 40/07 ter 39/10 (www.koper.si). Osnova za naše delo je Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji. Vzgojno delo izvajamo po Letnem delovnem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev,  po  trije predstavniki ustanovitelja in staršev.
Vrtec Koper deluje v osmih lokacijsko ločenih enotah in oddelkih. V šolskem letu 2019/20 v Vrtcu Koper deluje 45 oddelkov. Za nemoten potek dela skrbi 147,5 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Naš vrtec predstavljamo tudi v publikaciji.
 

Rdeča nit VRTCA KOPER za šol. l. 2019/20:

"GREMO NA POTEP V DEŽELO IGRE IN BESED"

 

Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER za š.l. 2019/20:

 

  • doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved,..
  • otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju,
  • doživljanje vrtca kot okolja, kjer je posameznik pomemben, se dobro in sprejeto počuti ter ima možnost svobodnega izražanja, ustvarjanja, soodločanja, ….
  • otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja razlogov zanje ter posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih
  • doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
  • otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje,
  • ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje,
  • otrok se izraža s petjem, igranjem in plesom,
  • pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.