Predstavitev Vrtca Koper

1. PREDSTAVITEV VRTCA KOPER

Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente publico di istruzione ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS 40/07 ter 39/10 (www.koper.si). Osnova za naše delo je Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji. Vzgojno delo izvajamo po Letnem delovnem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev,  po  trije predstavniki ustanovitelja in staršev.
Vrtec Koper deluje v osmih lokacijsko ločenih enotah in oddelkih. V šolskem letu 2022/23 v Vrtcu Koper deluje 40 oddelkov. Za nemoten potek dela skrbi 146,6 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Naš vrtec predstavljamo tudi v publikaciji.
 

Rdeča nit Vrtca Koper v šol. l. 2022/23

 

V NARAVI JE LEPO, NA IGRIŠČU PRAV TAKO. SKAČEM, PLEZAM, RAZISKUJEM, V DOMIŠLJIJSKI SVET POTUJEM.

 

 

Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER za š.l. 2022/23:

  • doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v    dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved...
  • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
  • omogočanje in spodbujanje raziskovanja ter izkustvenega in aktivnega učenja otrok izven igralnice, v zunanjem okolju,
  • spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi,
  • spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja.

 

Prednostna področja: gibanje, narava, družba

 

Poudarki na vsebinah: bivanje in gibanje na prostem, gibanje in aktiven življenjski slog, pozitivna klima, sodelovanje in povezovanje (v oddelku, enoti, s starši)