Predstavitev Vrtca Koper

1. PREDSTAVITEV VRTCA KOPER

Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente publico di istruzione ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS 40/07 ter 39/10 (www.koper.si). Osnova za naše delo je Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji. Vzgojno delo izvajamo po Letnem delovnem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev,  po  trije predstavniki ustanovitelja in staršev.
Vrtec Koper deluje v osmih lokacijsko ločenih enotah in oddelkih. V šolskem letu 2021/22 v Vrtcu Koper deluje 42 oddelkov. Za nemoten potek dela skrbi 150,5 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Naš vrtec predstavljamo tudi v publikaciji.
 

Rdeča nit Vrtca Koper v šol. l. 2021/22

 

OD IGRE DO VESELJA, SAMOSTOJNOSTI IN UČENJA

 

Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER za š.l. 2021/22:

 

  • doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v    dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved...
  • otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni,
  • otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju,
  • otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu itn.

 

Prednostno področje: družba

 

Poudarki na vsebinah: občutek varnosti, medosebni odnosi, otrokova čustva,  vključenost in sprejetost, strpnost, nenasilna komunikacija, spoštovanje in upoštevanje, zdravje, samovarovanje, skrb zase in za druge.