Predstavitev Vrtca Koper

1. PREDSTAVITEV VRTCA KOPER

Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente publico di istruzione ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS 40/07 ter 39/10 (www.koper.si). Osnova za naše delo je Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji. Vzgojno delo izvajamo po Letnem delovnem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev,  po  trije predstavniki ustanovitelja in staršev.
Vrtec Koper deluje v sedmih lokacijsko ločenih enotah in oddelkih. V šolskem letu 2022/23 v Vrtcu Koper smo šolsko leto začeli s 40 oddelki, katerim se je v januarju 2024 pridružil še en oddelek in tako združujemo skupno 41 oddelkov predšolske vzgoje. V entoti Ribica deluje tudi Oddelek prilagojenega programa predšolske vogje.

Za nemoten potek dela skrbi 153,5 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Naš vrtec predstavljamo tudi v publikaciji.
 

Rdeča nit Vrtca Koper v šol. l. 2023/24

 

V NARAVI JE LEPO, NA IGRIŠČU PRAV TAKO. SKAČEM, PLEZAM, RAZISKUJEM, V DOMIŠLJIJSKI SVET POTUJEM.

 

 

 

 

Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER za š.l. 2023/24

  • doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved...
  • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
  • omogočanje in spodbujanje raziskovanja ter izkustvenega in aktivnega učenja otrok izven igralnice, v zunanjem okolju,
  • spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi,
  • otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki in odraslimi v svoji okolici, za spoštljivo in nenasilno vedenje, strpnost ter medsebojno pomoč in podporo

 

Prednostna področja: gibanje, narava, družba

 

Poudarki na vsebinah: bivanje in gibanje na prostem, gibanje in aktiven življenjski slog, pozitivna klima, sodelovanje in povezovanje (v oddelku, enoti, s starši)