Svetovalna služba

Svetovalno službo Vrtca Koper vodi ga. Nataša Štrekelj, univ. prof. def., svetovalna delavka, ki pri svojem delu ravna po programskih smernicah za delo svetovalne službe v vrtcu in Kurikulu za vrtce.

Svetovalna delavka prepoznava in odkriva aktualne potrebe in dinamiko v skupini ter v skladu s strokovno doktrino vzpostavlja mrežo pomoči posameznemu otroku. Sodeluje pri vzpostavljanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, pri čemer upošteva temeljna strokovno – etična načela:

  • načelo dobrobiti oz. največje koristi za otroka,
  • načelo prostovoljnosti sodelovanja,
  • načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu (varstvo osebnih podatkov).

 

Področja delovanja in obseg dela svetovalne delavke vrtca:

-   svetovalno delo z otroki,

-   svetovalno delo z vzgojnim osebjem,

-   svetovalno delo s starši in družinami,

-   strokovna izobraževanja in usposabljanja,

-   sodelovanje z vodstvom vrtca,

-   sodelovanje z zunanjimi ustanovami,

-   vodenje dokumentacije.

 

Svetovalna delavka obiskuje oddelke po vnaprej določenem razporedu. Pisarna svetovalne službe se nahaja v enoti Ribica.